مجتمع صنعتی ستاره امید بهرام


تولیدکننده آهک کلوخه و آهک هیدرانه

ایمیل : [email protected]

توضیحات : تولیدکننده آهک کلوخه و آهک هیدرانه

شناسه ملی : 14005255773

شماره تماس : 02122558251

کد اقتصادی : 411489759584

نام مدیر عامل : ابوالفضل مهدوی

شماره ثبت شرکت : 479759

سال آغاز فعالیت : 1398

دسته نام قیمت
هیچ خدماتی وارد نشده است