فولاد تدبیر اصفهان


شرکت فولاد تدبیر اصفهان به منظور مشارکت در اجرای پروژه های صنعتی در سال 1383 در شهر اصفهان تأسیس و اقدام به احداث کارخانه ساخت تجهیزات فلزی در حومه اصفهان نموده است.

ایمیل : [email protected]

توضیحات : شرکت فولاد تدبیر اصفهان به منظور مشارکت در اجرای پروژه های صنعتی در سال 1383 در شهر اصفهان تأسیس و اقدام به احداث کارخانه ساخت تجهیزات فلزی در حومه اصفهان نموده است.

شناسه ملی : 10260436311

شماره تماس : 031-37754475

کد اقتصادی : 411173691376

آدرس وب سایت : http://www.fouladtadbir.com

نام مدیر عامل : داریوش محمودیه

شماره ثبت شرکت : 515985

سال آغاز فعالیت : 1375

دسته نام قیمت
هیچ خدماتی وارد نشده است