صفا فولاد


تامین کننده و اجرای پروژه های epc

ایمیل : [email protected]

توضیحات : تامین کننده و اجرای پروژه های epc

شناسه ملی : 10260533864

کد اقتصادی : 411176699869

آدرس وب سایت : http://www.safafoulad.com

نام مدیر عامل : دکتر محمد اسماعیل خانیان

شماره ثبت شرکت : 465015

سال آغاز فعالیت : 1386

دسته نام قیمت
هیچ خدماتی وارد نشده است