شرکت ره تاش توس


این مجموعه بیش از 24 سال هست که با ورود به امور گمرکی و ترانزیت کالا، فعالیت خود را در حمل و نقل بین المللی آغاز نمود. مشتری مداری ، صداقت و خدمات ارزنده و مناسب با رعایت سرعت و دقت کافی از اصول اولیه مدیران این مجموعه میباشد. بهره مندی از همکاران و پرسنل مجرب و توانمند، جذب رانندگان سالم و زحمتکش، ناوگانی فعال، آشنایی با قوانین و دستورالعمل های حمل و نقلی در داخل و کشورهای خارجی مسیر، سرمایه گذاری و تقویت در بخش های لجستیک و زیر مجموعه های حمل و نقل داخلی و بین المللی از اهداف و اصول اولیه این مجموعه بوده است.این شرکت تعامل خوب و مفید با مشتریان، رانندگان، همکاران و دستگاهها و ادارات مرتبط با فعالیت شرکت و کلیه طرفهای کاری و تجاری را در رئوس کاری خود داردگستردگی فعالیت شرکت در حوزه های مختلف کاری و تجاری کشورهای همسایه خصوصا افغانستان و عراق و آسیای میانه، و حمل کالاهای صادراتی به سایر کشورها و بالاخص کشورهای همسایه ،سطح فعالیت و تجارب مجموعه را ارتقا بخشیده است.اولویت حرفه و شغل این مجموعه امانتداری اموال دیگران میباشد، بنابراین همت و تلاش خواهیم نمود این امر محقق گردد.

ایمیل : [email protected]

توضیحات : این مجموعه بیش از 24 سال هست که با ورود به امور گمرکی و ترانزیت کالا، فعالیت خود را در حمل و نقل بین المللی آغاز نمود. مشتری مداری ، صداقت و خدمات ارزنده و مناسب با رعایت سرعت و دقت کافی از اصول اولیه مدیران این مجموعه میباشد. بهره مندی از همکاران و پرسنل مجرب و توانمند، جذب رانندگان سالم و زحمتکش، ناوگانی فعال، آشنایی با قوانین و دستورالعمل های حمل و نقلی در داخل و کشورهای خارجی مسیر، سرمایه گذاری و تقویت در بخش های لجستیک و زیر مجموعه های حمل و نقل داخلی و بین المللی از اهداف و اصول اولیه این مجموعه بوده است.این شرکت تعامل خوب و مفید با مشتریان، رانندگان، همکاران و دستگاهها و ادارات مرتبط با فعالیت شرکت و کلیه طرفهای کاری و تجاری را در رئوس کاری خود داردگستردگی فعالیت شرکت در حوزه های مختلف کاری و تجاری کشورهای همسایه خصوصا افغانستان و عراق و آسیای میانه، و حمل کالاهای صادراتی به سایر کشورها و بالاخص کشورهای همسایه ،سطح فعالیت و تجارب مجموعه را ارتقا بخشیده است.اولویت حرفه و شغل این مجموعه امانتداری اموال دیگران میباشد، بنابراین همت و تلاش خواهیم نمود این امر محقق گردد.

شناسه ملی : 10380261522

شماره تماس : 05138443080

کد اقتصادی : 411187949318

آدرس وب سایت : http://www.rahtash.com

نام مدیر عامل : آقای محمود امتی

شماره ثبت شرکت : 10380261522

سال آغاز فعالیت : 1374

دسته نام قیمت
هیچ خدماتی وارد نشده است