شرکت آهن مجد ایرانیان


ایمیل : [email protected]

شناسه ملی : 0011758521

شماره تماس : 02142608000

کد اقتصادی : 411569737584

آدرس وب سایت : http://irmajdsteel.com

نام مدیر عامل : مجدالدین رضا

شماره ثبت شرکت : 14007302152

سال آغاز فعالیت : 1396

دسته نام قیمت
هیچ خدماتی وارد نشده است