اخبار لحظه ای آهن

536741 قیمت یافت شد


قیمت سیم آرماتور 2.5 گالوانیزه 18500 (150 ) در تاریخ جمعه, 03 بهمن افزایش یافت.

https://lineahan.com/p/211716/سیم-آرماتور-2.5-گالوانیزه


قیمت سیم آرماتور 2.5 تسمه 15450 (-100 ) در تاریخ جمعه, 03 بهمن کاهش یافت.

https://lineahan.com/p/211715/سیم-آرماتور-2.5-تسمه


قیمت سیم آرماتور 2.5 فابریک 16900 (50 ) در تاریخ جمعه, 03 بهمن افزایش یافت.

https://lineahan.com/p/211714/سیم-آرماتور-2.5-فابریک


قیمت سیم آرماتور 2.5 کلاف 16900 (50 ) در تاریخ جمعه, 03 بهمن افزایش یافت.

https://lineahan.com/p/211713/سیم-آرماتور-2.5-کلاف


قیمت سیم آرماتور 1.5 کلاف 16900 (50 ) در تاریخ جمعه, 03 بهمن افزایش یافت.

https://lineahan.com/p/200616/سیم-آرماتور-1.5-کلاف


قیمت سیم آرماتور 1.5 گالوانیزه 18900 (450 ) در تاریخ جمعه, 03 بهمن افزایش یافت.

https://lineahan.com/p/200619/سیم-آرماتور-1.5-گالوانیزه


قیمت سیم آرماتور 1.5 تسمه 15450 (-100 ) در تاریخ جمعه, 03 بهمن کاهش یافت.

https://lineahan.com/p/200618/سیم-آرماتور-1.5-تسمه


قیمت سیم آرماتور 1.5 فابریک 16900 (50 ) در تاریخ جمعه, 03 بهمن افزایش یافت.

https://lineahan.com/p/200617/سیم-آرماتور-1.5-فابریک