کویر کاشان

تاریخچه شرکت

سهامداران شرکت بدوا درسال 1379 شرکت بازرگانی بین المللی سپید فراب کویر را تاسیس نموده که صرفا در زمینه بازرگانی و تجارت فعالیت می نمود پس از مدتی سهامداران با شناخت صحیح بازار و نیازهای اقتصادی منطقه نسبت به تغییر ماهیت فعالیت به شکل تولیدی اقدام نموده و بدین سان شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر همزمان با تاسیس در منطقه محروم  و کمتر توسعه یافته آران و بیدگل از توابع کاشان مژده اشتغال زایی ، تولید و رونق اقتصادی و اجتماعی منقطه را با خود به ارمغان آورد.
نتیجتا در تاریخ 15/5/1381 اعلامیه رسمی تاسیس در زمینه احداث یک واحد نورد میلگرد فولادی از سازمان صنایع و معادن استان اصفهان دریافت گردید و متعاقبا قرارداد مربوط به خرید ماشی آلات با کمپانی SIEMENS VAI POMINI منعقد گردیده و پس از طی مراحل تست ،تولید رسمی از سال 1386 آغاز گردید.

317 محصول یافت شد


گالری تصاویر

دسته نام حالت سایز ضخامت استاندارد محل بارگیری زمان آخرین قیمت
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1250 کاشان - 1250 0.9 ST22 بنگاه تهران 02 بهمن 25310 (10 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1 عرض 1250 کاشان - 1250 1 ST22 بنگاه تهران 02 بهمن 25210 (10 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1000 کاشان - 1000 0.9 ST22 کارخانه 02 بهمن 25310 (10 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1250 کاشان - 1250 0.8 ST22 بنگاه تهران 02 بهمن 25310 (10 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1000 کاشان - 1000 0.7 ST22 بنگاه تهران 02 بهمن 25410 (10 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 کاشان - 1250 0.5 ST22 بنگاه تهران 02 بهمن 28910 (10 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1 عرض 1000 کاشان - 1000 1 ST22 بنگاه تهران 02 بهمن 25210 (10 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 کاشان - 1000 0.5 ST22 بنگاه تهران 02 بهمن 28910 (10 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1000 کاشان - 1000 0.8 ST22 بنگاه تهران 02 بهمن 25310 (10 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1000 کاشان - 1000 1.25 ST22 بنگاه تهران 02 بهمن 25210 (10 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1250 کاشان - 1250 1.25 ST22 بنگاه تهران 02 بهمن 25210 (10 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1250 کاشان - 1250 0.6 ST22 بنگاه تهران 02 بهمن 26210 (10 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 کاشان - 1000 0.6 ST22 بنگاه تهران 02 بهمن 26210 (10 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1000 کاشان - 1000 1.5 ST22 بنگاه تهران 02 بهمن 25410 (10 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1250 کاشان - 1250 0.7 ST22 بنگاه تهران 02 بهمن 25410 (10 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1250 کاشان - 1000 0.4 ST22 کارخانه 02 بهمن 30210 (10 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 کاشان - 1000 0.4 ST22 کارخانه 02 بهمن 30210 (10 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 10 فولاد کیان کاشان (A2) - 10 - A2 کارخانه 03 بهمن 12910 (10 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 12 فولاد کیان کاشان (A2) - 12 - A2 کارخانه 03 بهمن 12910 (10 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.3 عرض 1000 کاشان - 1000 0.3 ST22 کارخانه 02 بهمن 32510 (10 )
میلگرد آجدار میلگرد 8 آجدار A2 فولاد کیان کاشان حالت: شاخه 8 - A2 کارخانه 02 بهمن 12900 (150 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1000 کاشان - 1000 0.45 ST22 کارخانه 02 بهمن 29710 (10 )
میلگرد آجدار میلگرد 10 آجدار A2 فولاد کیان کاشان حالت: شاخه 10 - A2 کارخانه 02 بهمن 12800 (150 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان حالت: رول 1250 0.6 ST22 کارخانه 01 بهمن 26000 (-400 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان حالت: رول 1000 0.6 ST22 کارخانه 01 بهمن 26000 (-400 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان حالت: رول 1000 0.5 ST22 کارخانه 01 بهمن 27600 (-900 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان حالت: رول 1250 0.5 ST22 کارخانه 01 بهمن 27600 (-900 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان حالت: رول 1250 0.7 ST22 کارخانه 01 بهمن 25500 (-500 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان حالت: رول 1000 0.7 ST22 کارخانه 01 بهمن 25500 (-500 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان حالت: رول 1000 1.25 ST22 کارخانه 01 بهمن 25000 (-800 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان حالت: رول 1250 1 ST22 کارخانه 01 بهمن 25000 (-800 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان حالت: رول 1250 1.25 ST22 کارخانه 01 بهمن 25000 (-800 )
میلگرد آجدار میلگرد 12 آجدار A2 فولاد کیان کاشان حالت: شاخه 12 - A2 کارخانه 02 بهمن 12800 (150 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان حالت: رول 1000 0.9 ST22 کارخانه 01 بهمن 25000 (-800 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان حالت: رول 1000 1 ST22 کارخانه 01 بهمن 25000 (-800 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان حالت: رول 1250 0.9 ST22 کارخانه 01 بهمن 25000 (-800 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان حالت: رول 1000 1.5 ST22 کارخانه 01 بهمن 25000 (-800 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان حالت: رول 1250 0.8 ST22 کارخانه 01 بهمن 25000 (-1000 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان حالت: رول 1000 0.8 ST22 کارخانه 01 بهمن 25000 (-1000 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 14 کویر کاشان (A3) - 14 - A3 کارخانه 03 بهمن 14810 (10 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 22 کویر کاشان (A3) - 22 - A3 کارخانه 03 بهمن 14810 (10 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1000 کاشان - 1000 0.55 ST22 کارخانه 02 بهمن 27010 (10 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1٫25 کاشان 1000 رول بنگاه تهران رول - - - - 01 بهمن 252000 (-6000 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1٫25کاشان 1250رول بنگاه تهران رول - - - - 01 بهمن 252000 (-6000 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1کاشان 1250رول بنگاه تهران رول - - - - 01 بهمن 252000 (-6000 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 18 کویر کاشان (A3) - 18 - A3 کارخانه 03 بهمن 14810 (10 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0٫7 کاشان 1250 رول بنگاه تهران رول - - - - 01 بهمن 254000 (-6000 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0٫5 کاشان 1250 رول بنگاه تهران رول - - - - 01 بهمن 289000 (-6000 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0٫7 کاشان 1000 رول بنگاه تهران رول - - - - 01 بهمن 254000 (-6000 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0٫8 کاشان 1000 رول بنگاه تهران رول - - - - 01 بهمن 253000 (-6000 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0٫8 کاشان 1250 رول بنگاه تهران رول - - - - 01 بهمن 253000 (-6000 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0٫4 کاشان 1000 رول بنگاه تهران رول - - - - 01 بهمن 302000 (-6000 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0٫5 کاشان 1000 رول بنگاه تهران رول - - - - 01 بهمن 289000 (-6000 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0٫9 کاشان 1000 رول بنگاه تهران رول - - - - 01 بهمن 253000 (-6000 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0٫9 کاشان 1250 رول بنگاه تهران رول - - - - 01 بهمن 253000 (-6000 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1٫5 کاشان 1000رول بنگاه تهران رول - - - - 01 بهمن 254000 (-6000 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1250 کاشان - 1250 0.45 ST22 بنگاه تهران 02 بهمن 29710 (10 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0٫6 کاشان 1000 رول بنگاه تهران رول - - - - 01 بهمن 262000 (-6000 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0٫6 کاشان 1250 رول بنگاه تهران رول - - - - 01 بهمن 262000 (-6000 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 1 کاشان 1000 رول بنگاه تهران رول - - - - 01 بهمن 252000 (-6000 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0٫4 کاشان 1250 رول بنگاه تهران رول - - - - 01 بهمن 302000 (-6000 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 20 کویر کاشان (A3) - 20 - A3 کارخانه 03 بهمن 14810 (10 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 25 کویر کاشان (A3) - 25 - A3 کارخانه 03 بهمن 14810 (10 )
عرشه عرشه فولادی گالوانیزه 0٫8 کاشان شیت بنگاه تهران - - - - - 01 بهمن 254000 (-6000 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 28 کویر کاشان (A3) - 28 - A3 کارخانه 03 بهمن 14810 (10 )
عرشه عرشه فولادی گالوانیزه 1 کاشان شیت بنگاه تهران - - - - - 01 بهمن 253000 (-6000 )
ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1250 کاشان - 1250 0.55 ST22 بنگاه تهران 02 بهمن 27010 (10 )
عرشه عرشه فولادی گالوانیزه 0٫9 کاشان شیت بنگاه تهران - - - - - 01 بهمن 254000 (-6000 )
عرشه عرشه فولادی گالوانیزه 1٫25 کاشان شیت بنگاه تهران - - - - - 01 بهمن 253000 (-6000 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 10 کویر کاشان (A3) - 10 - A3 کارخانه 03 بهمن 15110 (10 )