فولاد راد همدان

54 محصول یافت شد


گالری تصاویر

دسته نام حالت سایز واحد استاندارد محل بارگیری زمان آخرین قیمت
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 12 فولاد راد همدان (A3) - 12 - A3 کارخانه 03 بهمن 13145 (10 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 25 فولاد راد همدان (A3) - 25 - A3 کارخانه 03 بهمن 13125 (10 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 16 فولاد راد همدان (A3) - 16 - A3 کارخانه 03 بهمن 13095 (10 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 18 فولاد راد همدان (A3) - 18 - A3 کارخانه 03 بهمن 13095 (10 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 14 فولاد راد همدان (A3) - 14 - A3 کارخانه 03 بهمن 13095 (10 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 22 فولاد راد همدان (A3) - 22 - A3 کارخانه 03 بهمن 13095 (10 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 28 فولاد راد همدان (A3) - 28 - A3 کارخانه 03 بهمن 13125 (10 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 20 فولاد راد همدان (A3) - 20 - A3 کارخانه 03 بهمن 13095 (10 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 32 فولاد راد همدان (A3) - 32 - A3 کارخانه 03 بهمن 13215 (10 )
میلگرد آجدار میلگرد 25 آجدار A3 فولاد راد همدان حالت: شاخه 25 - A3 کارخانه 01 بهمن 13120 (50 )
میلگرد آجدار میلگرد 28 آجدار A3 فولاد راد همدان حالت: شاخه 28 - A3 کارخانه 01 بهمن 13120 (50 )
میلگرد آجدار میلگرد 8 آجدار A2 فولاد راد همدان حالت: شاخه 8 - A2 کارخانه 01 بهمن 13590 (50 )
میلگرد آجدار میلگرد 10 آجدار A2 فولاد راد همدان حالت: شاخه 10 - A2 کارخانه 01 بهمن 13390 (50 )
میلگرد آجدار میلگرد 14 آجدار A3 فولاد راد همدان حالت: شاخه 14 - A3 کارخانه 01 بهمن 13090 (50 )
میلگرد آجدار میلگرد 16 آجدار A3 فولاد راد همدان حالت: شاخه 16 - A3 کارخانه 01 بهمن 13090 (50 )
میلگرد آجدار میلگرد 18 آجدار A3 فولاد راد همدان حالت: شاخه 18 - A3 کارخانه 01 بهمن 13090 (50 )
میلگرد آجدار میلگرد 20 آجدار A3 فولاد راد همدان حالت: شاخه 20 - A3 کارخانه 01 بهمن 13090 (50 )
میلگرد آجدار میلگرد 22 آجدار A3 فولاد راد همدان حالت: شاخه 22 - A3 کارخانه 01 بهمن 13090 (50 )
میلگرد آجدار میلگرد 12 آجدار A3 فولاد راد همدان حالت: شاخه 12 - A3 کارخانه 01 بهمن 13140 (50 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 18 راد همدان شاخه A3 کارخانه شاخه 12 متری 18 کیلوگرم A3 کارخانه 01 بهمن 130850 (500 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 20 راد همدان شاخه A3 کارخانه شاخه 12 متری 20 کیلوگرم A3 کارخانه 01 بهمن 130850 (500 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 22 راد همدان شاخه A3 کارخانه شاخه 12 متری 22 کیلوگرم A3 کارخانه 01 بهمن 130850 (500 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 25 راد همدان شاخه A3 کارخانه شاخه 12 متری 25 کیلوگرم A3 کارخانه 01 بهمن 131150 (500 )
میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری راد همدان شاخه 12 متری 16 کیلوگرم A3 کارخانه 01 بهمن 130850 (500 )
میلگرد آجدار 8میلگرد آجدار کارخانهA2شاخه 12 متری راد همدان شاخه 12 متری 8 کیلوگرم A2 کارخانه 01 بهمن 135850 (500 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 12 راد همدان شاخه A3 کارخانه شاخه 12 متری 12 کیلوگرم A3 کارخانه 01 بهمن 131350 (500 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 14 راد همدان 12 متری A3 کارخانه شاخه 12 متری 14 کیلوگرم A3 کارخانه 01 بهمن 130850 (500 )
میلگرد آجدار 10میلگرد آجدار کارخانهA2شاخه 12 متری راد همدان شاخه 12 متری 10 کیلوگرم A2 کارخانه 01 بهمن 133850 (500 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 28 راد همدان شاخه A3 کارخانه شاخه 12 متری 28 کیلوگرم A3 کارخانه 22 دی 134850 (1300 )
میلگرد آجدار میلگرد 32 آجدار A3 فولاد راد همدان حالت: شاخه 32 - A3 کارخانه 01 بهمن 13210 (50 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار استاندارد A2 - 10 - - - 01 بهمن 133850 (500 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار استاندارد A2 - 8 - - - 01 بهمن 135850 (500 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار استاندارد A3 - 20 - - - 01 بهمن 130850 (500 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار استاندارد A3 - 22 - - - 01 بهمن 130850 (500 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار استاندارد A3 - 18 - - - 01 بهمن 130850 (500 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار استاندارد A3 - 25 - - - 01 بهمن 131150 (500 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار استاندارد A3 - 28 - - - 01 بهمن 131150 (500 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار استاندارد A3 - 12 - - - 01 بهمن 131350 (500 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار استاندارد A3 - 14 - - - 01 بهمن 130850 (500 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار استاندارد A3 - 16 - - - 01 بهمن 130850 (500 )
میلگرد آجدار 32 میلگرد آجدار کارخانه A3 شاخه 12 متری راد همدان شاخه 12 متری 32 کیلوگرم A3 کارخانه 01 بهمن 138050 (500 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار استاندارد A3 - 32 - - - 01 بهمن 132050 (500 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار استاندارد A2 - 18 - - - 15 دی 131000 (-5000 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار استاندارد A2 - 20 - - - 15 دی 131000 (-5000 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار استاندارد A2 - 14 - - - 10 دی 136000 (15000 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار استاندارد A2 - 16 - - - 10 دی 136000 (15000 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار A3 - 32 - - - 19 مرداد 104100 (-4850 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار استاندارد A2 - 22 - - - 10 دی 136000 (15000 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار استاندارد A2 - 25 - - - 15 دی 133000 (-3000 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار استاندارد A2 - 12 - - - 15 دی 133000 (-6000 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار استاندارد A2 - 28 - - - 10 دی 133000 (12000 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار استاندارد A2 - 32 - - - 10 دی 133000 (12000 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار استاندارد A2 - 36 - - - 10 دی 155000 (30000 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار استاندارد A3 - 10 - - - 03 خرداد 72350 (8100 )