ذوب آهن سیرجان حدید جنوب

28 محصول یافت شد


گالری تصاویر

دسته نام سایز واحد فروش استاندارد محل بارگیری زمان آخرین قیمت
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 16 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب (A3) 16 کیلوگرم A3 کارخانه 03 بهمن 12610 (10 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 20 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب (A3) 20 کیلوگرم A3 کارخانه 03 بهمن 12610 (10 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 12 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب (A2) 12 کیلوگرم A2 کارخانه 03 بهمن 12710 (10 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 18 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب (A3) 18 کیلوگرم A3 کارخانه 03 بهمن 12610 (10 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 16 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب (A2) 16 کیلوگرم A2 کارخانه 03 بهمن 12610 (10 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 14 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب (A3) 14 کیلوگرم A3 کارخانه 03 بهمن 12610 (10 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 10 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب (A2) 10 کیلوگرم A2 کارخانه 03 بهمن 12810 (10 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 12 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب (A3) 12 کیلوگرم A3 کارخانه 03 بهمن 12710 (10 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 14 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب (A2) 14 کیلوگرم A2 کارخانه 03 بهمن 12610 (10 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 25 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب (A3) 25 کیلوگرم A3 کارخانه 03 بهمن 12610 (10 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 8 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب (A2) 8 کیلوگرم A2 کارخانه 02 دی 13900 (200 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 22 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب (A3) 22 کیلوگرم A3 کارخانه 03 بهمن 12610 (10 )
میلگرد آجدار میلگرد 10 آجدار A2 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب 10 - A2 کارخانه 02 بهمن 12700 (100 )
میلگرد آجدار میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب 14 - A3 کارخانه 02 بهمن 12500 (100 )
میلگرد آجدار میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب 16 - A3 کارخانه 02 بهمن 12500 (100 )
میلگرد آجدار میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب 18 - A3 کارخانه 02 بهمن 12500 (100 )
میلگرد آجدار میلگرد 12 آجدار A2 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب 12 - A2 کارخانه 02 بهمن 12600 (100 )
میلگرد آجدار میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب 12 - A3 کارخانه 02 بهمن 12600 (100 )
میلگرد آجدار میلگرد 14 آجدار A2 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب 14 - A2 کارخانه 02 بهمن 12500 (100 )
میلگرد آجدار میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب 20 - A3 کارخانه 02 بهمن 12500 (100 )
میلگرد آجدار میلگرد 16 آجدار A2 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب 16 - A2 کارخانه 02 بهمن 12500 (100 )
میلگرد آجدار میلگرد 20 آجدار A2 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب 20 - A2 کارخانه 02 بهمن 12500 (100 )
میلگرد آجدار میلگرد 18 آجدار A2 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب 18 - A2 کارخانه 02 بهمن 12500 (100 )
میلگرد آجدار میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب 22 - A3 کارخانه 02 بهمن 12500 (100 )
میلگرد آجدار میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب 25 - A3 کارخانه 02 بهمن 12500 (100 )
میلگرد آجدار میلگرد 8 آجدار A2 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب 8 - A2 کارخانه 02 دی 13900 (300 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 20 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب (A2) 20 کیلوگرم A2 کارخانه 03 بهمن 12610 (10 )
میلگرد آجدار میلگرد آجدار 18 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب (A2) 18 کیلوگرم A2 کارخانه 03 بهمن تماس با لاین آهن