میلگرد آجدار

قیمت میلگرد آجدار

قیمت انواع میلگرد آجدار و میلگرد ساده

2403 محصول یافت شد

نام کارخانه حالت سایز واحد استاندارد محل بارگیری زمان آخرین قیمت
18میلگرد آجدار بنگاه تهرانA3شاخه نیشابور نیشابور شاخه 18 کیلوگرم A3 بنگاه تهران 10 اسفند 129000 (500 )
میلگرد آجدار 25 نیشابور شاخه A3 بنگاه تهران نیشابور شاخه 25 کیلوگرم A3 بنگاه تهران 10 اسفند 129000 (500 )
میلگرد آجدار 16 امیرکبیر شاخه A3 بنگاه تهران امیرکبیر شاخه 16 کیلوگرم A3 بنگاه تهران 09 اسفند 127000 (1000 )
میلگرد آجدار 16 نیشابور شاخه A3 بنگاه تهران نیشابور شاخه 16 کیلوگرم A3 بنگاه تهران 10 اسفند 129000 (500 )
میلگرد آجدار 14 نیشابور شاخه A3 بنگاه تهران نیشابور شاخه 14 کیلوگرم A3 بنگاه تهران 10 اسفند 129000 (500 )
میلگرد آجدار 14 امیرکبیر شاخه A3 بنگاه تهران امیرکبیر شاخه 14 کیلوگرم A3 بنگاه تهران 09 اسفند 127000 (1000 )
میلگرد آجدار 20 نیشابور شاخه A3 بنگاه تهران نیشابور شاخه 20 کیلوگرم A3 بنگاه تهران 10 اسفند 129000 (500 )
میلگرد آجدار 22 نیشابور شاخه A3 بنگاه تهران نیشابور شاخه 22 کیلوگرم A3 بنگاه تهران 10 اسفند 129000 (500 )
میلگرد آجدار 22 امیرکبیر شاخه A3 بنگاه تهران امیرکبیر شاخه 22 کیلوگرم A3 بنگاه تهران 09 اسفند 127000 (1000 )
25میلگرد آجدار بنگاه تهرانA3شاخه امیرکبیر امیرکبیر شاخه 25 کیلوگرم A3 بنگاه تهران 09 اسفند 127000 (1000 )
میلگرد آجدار 18 امیرکبیر شاخه A3 بنگاه تهران امیرکبیر شاخه 18 کیلوگرم A3 بنگاه تهران 09 اسفند 127000 (1000 )
میلگرد آجدار 20 امیرکبیر شاخه A3 بنگاه تهران امیرکبیر شاخه 20 کیلوگرم A3 بنگاه تهران 09 اسفند 127000 (1000 )
10میلگرد آجدار کارخانهA2شاخه 12 متری امیرکبیر امیرکبیر شاخه 12 متری 10 کیلوگرم A2 کارخانه 06 اسفند 125000 (-1000 )
28میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری امیرکبیر امیرکبیر شاخه 12 متری 28 کیلوگرم A3 کارخانه 10 اسفند 124000 (-1000 )
28میلگرد آجدار بنگاه تهرانA3شاخه نیشابور نیشابور شاخه 28 کیلوگرم A3 بنگاه تهران 10 اسفند 129000 (500 )
میلگرد آجدار 18 امیرکبیر شاخه A3 کارخانه امیرکبیر شاخه 12 متری 18 کیلوگرم A3 کارخانه 03 اسفند 125000 (-2000 )
10میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری امیرکبیر امیرکبیر شاخه 12 متری 10 کیلوگرم A3 کارخانه 06 اسفند 128000 (-1000 )
14میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری امیرکبیر امیرکبیر شاخه 12 متری 14 کیلوگرم A3 کارخانه 06 اسفند 124000 (-1000 )
14میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری شاهرود شاهرود شاخه 12 متری 14 کیلوگرم A3 کارخانه 10 اسفند 128500 (300 )
32میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری امیرکبیر امیرکبیر شاخه 12 متری 32 کیلوگرم A3 کارخانه 28 بهمن 128500 (1500 )
18میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری ذوب آهن ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری 18 کیلوگرم A3 کارخانه 05 اسفند 129000 (-2000 )
میلگرد آجدار 18 شاهرود شاخه A3 کارخانه شاهرود شاخه 12 متری 18 کیلوگرم A3 کارخانه 10 اسفند 128500 (300 )
میلگرد آجدار 16 امیرکبیر شاخه A3 کارخانه امیرکبیر شاخه 12 متری 16 کیلوگرم A3 کارخانه 06 اسفند 124000 (-1000 )
میلگرد آجدار 22 شاهرود شاخه A3 کارخانه شاهرود شاخه 12 متری 22 کیلوگرم A3 کارخانه 10 اسفند 128500 (300 )
میلگرد آجدار 16 شاهرود شاخه A3 کارخانه شاهرود شاخه 12 متری 16 کیلوگرم A3 کارخانه 10 اسفند 128500 (300 )
میلگرد آجدار 20 شاهرود شاخه A3 کارخانه شاهرود شاخه 12 متری 20 کیلوگرم A3 کارخانه 10 اسفند 128500 (300 )
میلگرد آجدار 25 شاهرود شاخه A3 کارخانه شاهرود شاخه 12 متری 25 کیلوگرم A3 کارخانه 10 اسفند 128500 (300 )
12میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری امیرکبیر امیرکبیر شاخه 12 متری 12 کیلوگرم A3 کارخانه 06 اسفند 126500 (-1000 )
12میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری شاهرود شاهرود شاخه 12 متری 12 کیلوگرم A3 کارخانه 09 اسفند 129500 (1000 )
22میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری امیرکبیر امیرکبیر شاخه 12 متری 22 کیلوگرم A3 کارخانه 18 بهمن 123500 (-1000 )
10میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری شاهرود شاهرود شاخه 12 متری 10 کیلوگرم A3 کارخانه 10 اسفند 131000 (500 )
20میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری امیرکبیر امیرکبیر شاخه 12 متری 20 کیلوگرم A3 کارخانه 10 اسفند 124000 (-1000 )
میلگرد آجدار 25 راد همدان شاخه A3 کارخانه فولاد راد همدان شاخه 12 متری 25 کیلوگرم A3 کارخانه 10 اسفند 134750 (900 )
میلگرد آجدار 20 راد همدان شاخه A3 کارخانه فولاد راد همدان شاخه 12 متری 20 کیلوگرم A3 کارخانه 10 اسفند 134450 (900 )
میلگرد آجدار 22 راد همدان شاخه A3 کارخانه فولاد راد همدان شاخه 12 متری 22 کیلوگرم A3 کارخانه 10 اسفند 134450 (900 )
16میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری راد همدان فولاد راد همدان شاخه 12 متری 16 کیلوگرم A3 کارخانه 10 اسفند 134450 (900 )
میلگرد آجدار 18 راد همدان شاخه A3 کارخانه فولاد راد همدان شاخه 12 متری 18 کیلوگرم A3 کارخانه 10 اسفند 134450 (900 )
8میلگرد آجدار کارخانهA2شاخه 12 متری فولاد سپهر ایرانیان فولاد سپهر ایرانیان شاخه 12 متری 8 کیلوگرم A2 کارخانه 10 اسفند 134500 (2300 )
میلگرد آجدار 12 راد همدان شاخه A3 کارخانه فولاد راد همدان شاخه 12 متری 12 کیلوگرم A3 کارخانه 10 اسفند 134950 (900 )
8میلگرد آجدار کارخانهA2شاخه 12 متری راد همدان فولاد راد همدان شاخه 12 متری 8 کیلوگرم A2 کارخانه 10 اسفند 139450 (900 )
میلگرد آجدار 22 ذوب آهن شاخه A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری 22 کیلوگرم A3 کارخانه 06 اسفند 125000 (-2000 )
میلگرد آجدار 14 راد همدان 12 متری A3 کارخانه فولاد راد همدان شاخه 12 متری 14 کیلوگرم A3 کارخانه 10 اسفند 134450 (900 )
10میلگرد آجدار کارخانهA2شاخه 12 متری آریا ذوب آریا ذوب شاخه 12 متری 10 کیلوگرم A2 کارخانه 09 اسفند 127000 (1000 )
32میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری میانه میانه شاخه 12 متری 32 کیلوگرم A3 کارخانه 10 اسفند 124600 (500 )
28میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری میانه میانه شاخه 12 متری 28 کیلوگرم A3 کارخانه 10 اسفند 124600 (500 )
میلگرد آجدار 20 میانه شاخه A3 کارخانه میانه شاخه 12 متری 20 کیلوگرم A3 کارخانه 10 اسفند 124600 (500 )
22میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری آریا ذوب آریا ذوب شاخه 12 متری 22 کیلوگرم A3 کارخانه 09 اسفند 124000 (1000 )
10میلگرد آجدار کارخانهA2شاخه 12 متری راد همدان فولاد راد همدان شاخه 12 متری 10 کیلوگرم A2 کارخانه 10 اسفند 137450 (900 )
میلگرد آجدار 14 میانه شاخه A3 کارخانه میانه شاخه 12 متری 14 کیلوگرم A3 کارخانه 10 اسفند 124600 (500 )
10میلگرد آجدار کارخانهA2شاخه 12 متری سیرجان حدید سیرجان شاخه 12 متری 10 کیلوگرم A2 کارخانه 10 اسفند 134000 (3000 )
16میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری آریا ذوب آریا ذوب شاخه 12 متری 16 کیلوگرم A3 کارخانه 09 اسفند 124000 (1000 )
12میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری سیرجان حدید سیرجان شاخه 12 متری 12 کیلوگرم A3 کارخانه 10 اسفند 133000 (3000 )
20میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری سیرجان حدید سیرجان شاخه 12 متری 20 کیلوگرم A3 کارخانه 10 اسفند 132000 (3000 )
14میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری آریا ذوب آریا ذوب شاخه 12 متری 14 کیلوگرم A3 کارخانه 09 اسفند 124000 (1000 )
میلگرد آجدار 18 آریا ذوب شاخه 12 متری A3 کارخانه آریا ذوب شاخه 12 متری 18 کیلوگرم A3 کارخانه 09 اسفند 124000 (1000 )
میلگرد آجدار 25 ذوب آهن شاخه A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری 25 کیلوگرم A3 کارخانه 06 اسفند 125000 (-2000 )
میلگرد آجدار 25 امیرکبیر شاخه A3 کارخانه امیرکبیر شاخه 12 متری 25 کیلوگرم A3 کارخانه 10 اسفند 124000 (-1000 )
20میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری آریا ذوب آریا ذوب شاخه 12 متری 20 کیلوگرم A3 کارخانه 09 اسفند 124000 (1000 )
میلگرد آجدار 18 سیرجان شاخه A3 کارخانه حدید سیرجان شاخه 12 متری 18 کیلوگرم A3 کارخانه 10 اسفند 132000 (3000 )
میلگرد آجدار 14 سیرجان شاخه A3 کارخانه حدید سیرجان شاخه 12 متری 14 کیلوگرم A3 کارخانه 10 اسفند 132000 (3000 )
22میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری سیرجان حدید سیرجان شاخه 12 متری 22 کیلوگرم A3 کارخانه 10 اسفند 132000 (3000 )
16میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری سیرجان حدید سیرجان شاخه 12 متری 16 کیلوگرم A3 کارخانه 10 اسفند 132000 (3000 )
25میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری سیرجان حدید سیرجان شاخه 12 متری 25 کیلوگرم A3 کارخانه 10 اسفند 132000 (3000 )
18میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری فایکو فایکو شاخه 12 متری 18 کیلوگرم A3 کارخانه 10 اسفند 124700 (600 )
8میلگرد آجدار کارخانهA2شاخه 12 متری سیرجان حدید سیرجان شاخه 12 متری 8 کیلوگرم A2 کارخانه 30 بهمن 141000 (500 )
16میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری ذوب آهن ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری 16 کیلوگرم A3 کارخانه 06 اسفند 126500 (-2000 )
20میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری نیشابور نیشابور شاخه 12 متری 20 کیلوگرم A3 کارخانه 09 اسفند 124600 (500 )
میلگرد آجدار 28 راد همدان شاخه A3 کارخانه فولاد راد همدان شاخه 12 متری 28 کیلوگرم A3 کارخانه 10 اسفند 134750 (900 )
میلگرد آجدار 14 نیشابور شاخه A3 کارخانه نیشابور شاخه 12 متری 14 کیلوگرم A3 کارخانه 09 اسفند 124600 (500 )
16میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری نیشابور نیشابور شاخه 12 متری 16 کیلوگرم A3 کارخانه 09 اسفند 124600 (500 )
میلگرد آجدار 22 میانه شاخه A3 کارخانه میانه شاخه 12 متری 22 کیلوگرم A3 کارخانه 18 بهمن 124100 (-500 )
12میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری آناهیتا گیلان آناهیتا گیلان شاخه 12 متری 12 کیلوگرم A3 کارخانه 05 اسفند 132000 (-4000 )
14میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری ذوب آهن ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری 14 کیلوگرم A3 کارخانه 06 اسفند 128500 (-500 )
میلگرد آجدار 20 آناهیتا گیلان شاخه 12 متری A3 کارخانه آناهیتا گیلان شاخه 12 متری 20 کیلوگرم A3 کارخانه 05 اسفند 132000 (-4000 )
10میلگرد آجدار کارخانهA2شاخه 12 متری آناهیتا گیلان آناهیتا گیلان شاخه 12 متری 10 کیلوگرم A2 کارخانه 05 اسفند 134000 (-4000 )
18میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری ظفر بناب فولاد ظفر بناب شاخه 12 متری 18 کیلوگرم A3 کارخانه 29 بهمن 131000 (1500 )
میلگرد آجدار 25 ظفر بناب شاخه 12 متری A3 کارخانه فولاد ظفر بناب شاخه 12 متری 25 کیلوگرم A3 کارخانه 29 بهمن 131000 (1500 )
18میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری آناهیتا گیلان آناهیتا گیلان شاخه 12 متری 18 کیلوگرم A3 کارخانه 05 اسفند 132000 (-4000 )
میلگرد آجدار 32 آناهیتا گیلان شاخه A3 کارخانه آناهیتا گیلان شاخه 12 متری 32 کیلوگرم A3 کارخانه 05 اسفند 132000 (-4000 )
12میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری ظفر بناب فولاد ظفر بناب شاخه 12 متری 12 کیلوگرم A3 کارخانه 29 بهمن 134000 (1500 )